Goed bestuur (corporate governance)

Openheid en transparantie zijn belangrijke waarden voor de RET. De RET is geen beursgenoteerde onderneming en is vanuit die hoedanigheid niet verplicht om de Nederlandse beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en de bijbehorende ‘best practice’ bepalingen toe te passen. Wel wensen wij zoveel mogelijk te voldoen aan de Nederlandse corporate governance code (de Code). In de reglementen van de Raad van Commissarissen en haar commissie is de Code grotendeels verwerkt en voor zover niet toegepast, leggen we uit waarom. De RET heeft de naleving van de Code besproken met de auditcommissie en rapporteert separaat aan de aandeelhouder.

Structuur van de onderneming

RET N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De vennootschap wordt bestuurd door de directie, waarvan er één statutair directeur is. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en wordt in zijn werk terzijde gestaan door de auditcommissie. De directie en de Raad van Commissarissen inclusief zijn commissie zijn onafhankelijk van elkaar. Zie het verslag van de Raad van Commissarissen voor een samenvatting van de activiteiten van de Raad van Commissarissen en zijn commissie in 2013.

De enige aandeelhouder van de RET is gemeente Rotterdam. De aandeelhoudersrol wordt vervuld door de wethouder Financiën, bestuur, organisatie en volksgezondheid van gemeente Rotterdam.

Corporate governance-structuur

De directie is verantwoordelijk voor het besturen van de onderneming op een transparante wijze. De directie en de Raad van Commissarissen hebben de continuïteit van de onderneming als gemeenschappelijk belang. De directie stelt de visie en de daaruit voortkomende missie, strategie en doelstellingen vast. De belangen van de vennootschap staan voor de directie altijd voorop. De directie verschaft tijdig de informatie aan de Raad van Commissarissen die nodig is om zijn taak goed uit te oefenen. De Raad van Commissarissen en zijn individuele leden zijn in staat om alle informatie te verkrijgen die nodig is om als toezichthoudend orgaan te functioneren. De directie rapporteert over ontwikkelingen op alle gebieden aan de Raad van Commissarissen en zijn commissie.

De aandeelhouder benoemt de externe accountant. Deze brengt minimaal eenmaal per jaar een accountantsverslag en de ‘management letter’ uit aan de directie, de auditcommissie en de Raad van Commissarissen. De externe accountant woont alle vergaderingen van de auditcommissie bij en de externe accountant woont de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin zijn verslag over de controle van de jaarrekening wordt besproken en waarin de vaststelling van de jaarrekening wordt behandeld.

Naleving Corporate Governance Code

De RET onderschrijft de principes en best practice-bepalingen van de Corporate Governance Code, met dien verstande dat een aantal principes en best practice-bepalingen door de structuur van de RET niet van toepassing zijn.

De RET voldoet nagenoeg geheel aan de Code. Er is een beperkt aantal afwijkingen. Zo is het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen nog niet algemeen verkrijgbaar gesteld op de website van de vennootschap (Code bepaling III.3.6).

Interne beheersingsstructuur

De accountant heeft de ‘management letter’ naar aanleiding van zijn onderzoek naar de processen die van belang zijn voor het jaarrekeningtraject gepresenteerd aan de directie, de auditcommissie en Raad van Commissarissen. Uit dit rapport blijkt dat de interne beheersomgeving van de RET voldoende basis vormt voor risicomanagement, informatiesysteem & communicatie, activiteiten en monitoring. Er is een groot aantal initiatieven gestart ter verbetering van de interne beheersing. Het betreffen omvangrijke projecten om efficiënter in control te komen. Tevens wordt de IT omgeving verbeterd binnen deze initiatieven.

De RET heeft een klokkenluidersregeling en een gedragscode. De klokkenluidersregeling is verankerd in de cao en de gedragscode is beschikbaar voor het RET-personeel. Met behulp van deze regelingen en de interne handhaving heeft de directie een transparant kader geschetst voor gewenste integriteit en openheid binnen de organisatie.

Gedurende 2013 zijn er geen significante tekortkomingen geconstateerd in de interne beheersingsstructuur en de interne beheersingsystemen hebben naar behoren gewerkt. De interne beheersingssystemen geven een redelijke mate van zekerheid dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.

In Control Statement Project Governance

De directie is verantwoordelijk voor het inrichten, handhaven en monitoren van een adequate project governance. Om ten aanzien van de totale onderhanden projectenportefeuille in control te blijven is de RET doorgegaan op de ingeslagen weg. In het afgelopen jaar zijn daartoe de volgende maatregelen genomen:

 1. Maandelijkse reviews vinden plaats op ieder afzonderlijk project. Tijdens die reviews wordt specifiek gelet op eventuele risico’s in termen van geld, doorlooptijd en scope. Projecten die mogelijk tot een risico zouden kunnen leiden, zijn hiermee vroegtijdig in beeld;
 2. Ieder project bevat duidelijke meetpunten en is voorzien van een planning. De totale verzameling projecten (portfolio) wordt bestuurd overeenkomstig de Prince2 methodiek, via decentrale platforms en een centraal platform;
 3. Naast de maandelijkse reviews wordt er inzake de deelportfolio’s maandelijks gesproken over eventuele verbeteringen in de manier waarop een projectresultaat bereikt wordt. Deze methodiek heeft inmiddels positieve effecten opgeleverd;
 4. De geleerde lessen worden centraal bewaakt in registers. Aan de hand van die registers trekken wij lering en passen we geleerde lessen toe in nieuwe projecten;
 5. Met behulp van een ketenrapportage die wordt opgesteld voor de meerderheid van de projecten, is vroegtijdig inzicht en besturing verkregen over toekomstige oplevering en de financiële afsluiting van projecten. Hiermee is de nadrukkelijke samenwerking tussen financiën en projectrealisatie geborgd.

Uit hoofde van projectbeheersing is Prince2 als projectmethodiek aangenomen en wordt sinds 2011 toegepast op alle projecten die sindsdien worden opgestart. Alle betrokkenen (projectmanagers, medewerkers) hebben een opleiding gekregen in deze methodiek. Een nieuw project mag vanaf 2011 alleen nog worden geleid door een projectmanager die minimaal Prince2 Foundation is gecertificeerd. Daarnaast zijn templates en procedures ontwikkeld die (verplicht) in alle projecten moeten worden toegepast. Om vast te stellen dat dit volledig en RET-breed geïmplementeerd is en nageleefd wordt, is in de zomer van 2013 wederom een audit uitgevoerd door een geaccrediteerd Prince2 auditor. Hieruit is bevestigd dat de RET de projectmethodiek daadwerkelijk geïmplementeerd en geborgd heeft. Ook in 2014 wordt dit geauditeerd.

Voor de projectbesturing is een ‘governance’ model in werking. Dit model zorgt dat op directieniveau volledige informatie beschikbaar is ten aanzien van de totale projectportefeuille over risico’s, voortgang en de bijdrage die projecten leveren aan de organisatiedoelstellingen.

Onder verwijzing naar best-practicebepaling II.1.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s, is de directie er naar beste weten van overtuigd dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien van projecten een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving ten aanzien van projecten geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien van projecten in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt.

Financiële ontwikkelingen

In 2013 is verder bezuinigd. We hebben de lat hoog gelegd. Niet alle productiviteitstargets voor 2013 zijn gehaald, met name door het stijgen van het ziekteverzuim. Gecorrigeerd voor extra opgenomen vakantiedagen is de productiviteit bij metro wel gehaald. In 2013 is een traject gestart om het ziekteverzuim terug te dringen.

Het zwartrijderpercentage laat nog steeds een dalende trend zien en is historisch laag.

2013 was het eerste volledige jaar waarin de RET de nieuwe busconcessie heeft gereden in een groter concessiegebied. Dit heeft veel managementaandacht gekregen. Doordat in een groter gebied busvervoer wordt aangeboden, zijn de reizigerskilometers, het aantal reizigers en de kaartopbrengsten verder gestegen. Gecorrigeerd voor de gebiedsuitbreiding zijn in 2013 het aantal reizigerskilometers gestegen maar is het aantal reizigers gedaald. De kaartopbrengsten zijn na jarenlange stijgingen in 2013 gestabiliseerd.

De directie stuurt sterk op financiële en operationele kpi’s. De directie organiseerde kwartaalreviews met het management. Naast harde kpi’s is er aandacht voor de ‘soft controls’.

De inspanningen om ons werkkapitaal te verbeteren hebben geleid tot een positieve kasstroom uit operationele activiteiten en hebben een positieve invloed op de liquiditeit van RET N.V. De solvabiliteit laat een verdere stijging zien, wat past binnen de gemaakte financieringsafspraken met de gemeente Rotterdam.

Bijzondere posten in het resultaat 2013 zijn de gevormde voorzieningen met betrekking tot referentiesheets en langdurig zieken.

Structuur

Alle aandelen van RET N.V. worden gehouden door gemeente Rotterdam. RET N.V. is als naamloze vennootschap gebonden aan de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging en gebonden aan Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Resultaat 2013

We hebben het jaar 2013 afgesloten met een positief resultaat van € 10,9 miljoen. Dit is boven verwachting. Door de afname van het zwartrijderspercentage en de uitbreiding van het busgebied zijn de kaartopbrengsten structureel verhoogd. De effecten van eerdere bezuinigingsrondes en de ingezette verbeteracties hebben de operationele kosten verlaagd. De rentebaten waren hoger dan verwacht. Door al deze positieve effecten hebben we tegenvallers op kunnen vangen, waardoor we licht boven het verwachte resultaat zijn uitgekomen.

Vooruitblik 2014

In 2014 staan wederom (mogelijke) bezuinigingen vanuit de opdrachtgever op de agenda.

Er is een principebesluit genomen door stadsregio Rotterdam om de Hoekse Lijn aan te leggen. Het definitieve besluit zal in 2014 worden genomen. Er is een garantie door de stadsregio afgegeven om nieuwe voertuigen voor deze lijn aan te schaffen.

Het jaar zal verder in het teken staan van de uitvoering van ons bedrijfsplan en de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord. 2014 is het eerste jaar van de driejarige bieding binnen de 10-jarige railconcessie.

Grootste uitdaging voor 2014 zal zijn de duurzame verlaging van het ziekteverzuim te bewerkstelligen. Er worden geen grote veranderingen in het personeelsbestand verwacht. Investeringen in 2014 zullen met name betrekking hebben op het onderhoud van infrastructuur en voertuigen.
Binnen de vennootschap zijn geen activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling te verwachten in 2014.

Risico's

Een belangrijk risico waar de RET mee te maken krijgt zijn mogelijke verdere bezuinigingen die vanuit de opdrachtgever worden opgelegd. De RET zal gezamenlijk met de opdrachtgever proberen hiervoor naar oplossingen te zoeken. Het snijden in de diensten die de RET aanbiedt, valt daarbij niet uit te sluiten. Tevens loopt de RET het risico van verlaging van de kaartopbrengsten door de versobering van de ov-studentenkaart.

Met betrekking tot de busconcessie blijft een belangrijk risico het niet behalen van de stiptheidseisen vanuit de opdrachtgever. Het niet voldoen aan deze eisen zal leiden tot het opleggen van boetes, die de winstgevendheid in gevaar kunnen brengen.

Tenslotte is de duurzame inzetbaarheid van het personeel een belangrijk risico voor de RET. Het hoge ziekteverzuim wordt aangepakt. De RET wordt geconfronteerd met vergrijzende medewerkers die een belangrijke invloed hebben op het behalen van de productiviteitscijfers. In een aantrekkende economie blijft het een uitdaging om voldoende technisch personeel te werven. Dit is mede van belang vanuit het oogpunt van het kennis borgen voor de langere termijn in verband met de pensionering van oudere technische medewerkers.

Taakverdeling directie

Algemeen directeur

 • Directiewoordvoering
 • Communicatie
 • Regie & Ontwikkeling
 • Personeel & Organisatie

Directeur Exploitatie

 • Rail
 • Bus
 • Fast Ferry
 • Veiligheid
 • Bedrijfsbureau Exploitatie
 • Marketing Verkoop & Services
 • Centrale Verkeersleiding

Directeur Financiën

 • Concern Control
 • ICT
 • Concern Administratie
 • Business & Project Control
 • Inkoop & Contractmanagement

Directeur Techniek

 • Vlootservices
 • Vlootmanagement
 • Infraservices
 • Inframanagement
 • Ingenieursbureau
 • Logistiek

Personalia directie

P.G. Peters (1951)

Algemeen/statutair directeur

Pedro Peters is sinds 2005 algemeen/statutair directeur van de RET. Naast de algehele leiding heeft hij de verantwoordelijkheid voor de stafafdelingen Regie & Ontwikkeling, Personeel & Organisatie, Communicatie en Directiewoordvoering.

Pedro Peters werkte bij verschillende organisaties als directeur, waaronder de Dienst Milieu en Beheer van de gemeente Leiden, de gemeenschappelijke vuilverwerking Leiden Gevulei en het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht. Hij vervult bij diverse organisaties een bestuursfunctie.

Aandachtsgebieden

directiewoordvoering, communicatie, regie & ontwikkeling, personeel & organisatie, risk- en veiligheidsmanagement.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Meerlanden N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Reisinformatiegroep 9292OV
 • Lid Raad van Commissarissen Rotterdamse Mobiliteits Centrale B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Trans Link Systems B.V.

J.P.M. Bakker (1961)

Directeur Exploitatie

Joop Bakker werd in 2007 benoemd tot directeur Middelen. In september 2009 werd hij directeur Exploitatie. Onder zijn aandachtsgebieden vallen de afdelingen Rail (Tram en Metro), Fast Ferry, Veiligheid, Bedrijfsbureau Exploitatie, Centrale Verkeersleiding en Marketing, Verkoop en Services. Sinds 2012 is hij ook directeur van RET Bus B.V.

Voorafgaand aan de RET heeft hij leidinggevende functies gehad bij vervoerbedrijven Connexion en NZH.

Aandachtsgebieden

tram, bus, metro, veiligheid, bedrijfsbureau exploitatie, centrale verkeersleiding, marketing, verkoop en services.

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen Rotterdamse Mobiliteits Centrale B.V.
 • Lid Raad van Toezicht SKO Westfriesland

Drs. W. Bontes (1969)

Directeur Financiën

William Bontes heeft 20 jaar ervaring in leidinggevende functies bij verscheidene organisaties. Zo werkte hij als European Group controller bij General Electric (GE) en als manager Control en financieel directeur bij KPN. Daarvoor was hij manager Accounting & Control bij Budget Rent a Car en manager bij Pricewaterhouse.

Aandachtsgebieden

control, financiële administratie, inkoop en contractmanagement en ICT.

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen Feyenoord N.V. (sinds februari 2014)
 • Lid Raad van Toezicht Zadkine
 • Lid Raad van Commissarissen Cyclus N.V.
 • Lid Raad van Toezicht van Wereldkidz
 • Lid Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Financial Executives

 

P.J.A. Lorist (1965)

Directeur Techniek

Paul Lorist is sinds 2011 directeur Techniek en belast met het beheer van de metro- en traminfrastructuur en de RET-vloot. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de prestatieafspraken tussen de stadsregio Rotterdam en de RET exploitatie. Hij geeft leiding aan de afdelingen Vlootservices, Vlootmanagement, Infraservices, Inframanagement en het Ingenieursbureau.

Voordat hij toetrad tot de directie van de RET, deed hij 20 jaar ervaring op met beheer, coördinatie en onderhoud van materieel bij de Koninklijke Landmacht en het Ministerie van Defensie.

Aandachtsgebieden

onderhoud materieel, onderhoud infrastructuur, beheer & ontwikkeling

Nevenfuncties

 • Commissielid Overleg Orgaan Employer Support Reservisten

De statutaire directie van de vennootschap bestaat uit één mannelijk persoon en het directieteam bestaat voor 100 procent uit mannen. Bij de RET staan kwaliteit en diversiteit van de directie voorop. In het directieteam is diversiteit in leeftijdsopbouw en achtergrond.

Na 2011 hebben er geen nieuwe benoemingen in het directieteam plaatsgevonden. De doelstelling van de Wet Bestuur & Toezicht met betrekking tot een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen is daardoor nog niet gerealiseerd.

Juridische structuur RET N.V.

RET-Juridische-Structuur-Organogram

Verslag van de Raad van Commissarissen

Aanbieding

Hierbij bieden wij het verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) over het jaar 2013 aan. Wij hebben de jaarrekening van RET N.V. over het boekjaar 2013 besproken en goedgekeurd. Tevens is de jaarrekening door onze externe accountant PWC gecontroleerd en deze heeft hierbij een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Wij adviseren de aandeelhouder de jaarrekening 2013, zoals door de directie is opgesteld, vast te stellen en de directie van de RET décharge te verlenen voor het gevoerde bestuur. En wij vragen de aandeelhouder om décharge voor het toezicht door de RvC.

Zoals vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst, zal de solvabiliteit van RET N.V. in de komende jaren op basis van de resultaten gefaseerd worden verhoogd. Teneinde hieraan te kunnen voldoen adviseert de RvC, in overeenstemming met afspraken met de aandeelhouder, de winst over 2013 in zijn geheel toe te voegen aan het eigen vermogen.

Belangrijke ontwikkelingen in 2013

Naast uiteraard de begroting en de jaarrekening, alsmede de kwartaalrapportages, waren de belangrijkste dossiers die de Raad dit jaar besproken heeft; het hoofdlijnenakkoord, de ombouw van de Hoekse Lijn en de nieuwe, grotere busconcessie.

In augustus maakten de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de RET afspraken over de inbesteding van het openbaar vervoer en, dankzij besparingen die de RET kan gaan realiseren uit het bedrijfsplan, over investeringen in kwaliteitsverbeteringen in het openbaar vervoer in de regio. Die afspraken werden vastgelegd in een hoofdlijnenakkoord. De in-besteding geeft het bedrijf langjarige zekerheid en legt de verantwoordelijkheid voor exploitatie en onderhoud van infrastructuur en voertuigen in één hand. Hierdoor kunnen de verschillende vervoersmodaliteiten (bus, tram en metro) goed op elkaar afgestemd blijven worden. Bestuurlijk is afgesproken dat de stadsregio de nieuwe concessie voor tram- en metro (inclusief de Hoekse Lijn) voor een periode van 10 jaar (2017-2026) aan de RET zal gaan verlenen.

Een andere belangrijke ontwikkeling voor de RET vormt de ombouw van de Hoekse Lijn tot een lightrailverbinding en de directe koppeling van deze lijn aan het metronet. De Raad heeft zich met het oog hierop uitgebreid laten informeren over het project zelf, en meer in het bijzonder over de Businesscase voor de toekomstige exploitatie en de daarmede samenhangende risico’s. Zonder subsidie is de RET namelijk in staat om de exploitatie te gaan verzorgen. Ook de benodigde voertuigen worden uit eigen middelen bekostigd (16 stuks voor ca. € 81 miljoen). Voor de aanschaf van de voertuigen heeft de RET wel een garantstelling van de stadsregio gevraagd en inmiddels ook gekregen. In de september vergadering heeft de Raad haar goedkeuring aan deze voor het bedrijf belangrijke investering gegeven.

Een derde dossier dat regelmatig in de Raad besproken wordt, betreft de implementatie en daarna de uitvoering van de nieuwe busconcessie. Naast de periodieke kwartaalrapportages van RET Bus B.V., heeft de Raad zich in persoon uitgebreid laten informeren door de directeur van RET Bus B.V. Daarbij kwamen naast, de performance op zich, ook zaken als de integratie van de medewerkers van Qbuzz, het ziekteverzuim en de kwestie van de referentiesheets aan de orde. De stringente uitvals- en stiptheideisen van de nieuwe concessie vormden een bijzonder aandachtspunt voor de Raad.

Andere onderwerpen die in de RvC aan de orde zijn geweest, betreffen onder andere voortgang bij de realisatie van het bedrijfsplan, waarover de Raad zich door de betrokken programma-manager heeft laten informeren . Tevens is uitgebreid aandacht besteed aan de strategische risicorapportage, de wijziging van de governance bij TLS en de mogelijke eigendomsoverdracht van TLS, alsmede het oplopende ziekteverzuim bij de RET en de ACM-procedure bij de RET deelneming RMC B.V.

De RvC wil graag zijn waardering uitspreken over de inzet van het RET-personeel, dat zich het afgelopen jaar enorm heeft ingespannen om de dienstverlening aan de reizigers verder te verbeteren. Zoals blijkt uit de OV-klantenbarometer en de Aardig Onderweg Index, krijgen bijna alle bedrijfsonderdelen daarvoor jaarlijks (licht) hogere rapportcijfers.

Ten slotte spreekt de RvC zijn waardering en dank uit aan de directie voor haar functioneren en haar bijdrage aan het resultaat van de onderneming.

Corporate Governance Structuur

De directie en de RvC voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Corporate Governance Code (Code). De RvC past de Code zoveel mogelijk toe en rapporteert samen met de directie over de naleving van de Code aan de aandeelhouder.

De RvC houdt conform de Code toezicht op het beleid van de directie en opereert onafhankelijk van de bestuurder en de aandeelhouder. In het verslagjaar hebben geen relevante wijzigingen plaatsgevonden in de corporate governance-structuur.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Eind december 2012 heeft de heer A. Bruins Slot zich teruggetrokken als commissaris van RET N.V. in verband met zijn benoeming tot commissaris bij het GVB in Amsterdam. Op voordracht van de Ondernemingsraad, die de RvC heeft overgenomen, is door de Aandeelhouder op 1 mei de heer K. Voormeulen benoemd tot lid van de RvC. Daarmede was de RvC weer compleet.

De RvC bestaat uit enkel heren, allen met de Nederlandse nationaliteit. Het streven blijft erop gericht om tot een evenwichtige samenstelling van de Raad te komen, qua leeftijd, kennis / kwaliteiten en geslacht. Tot op heden is het echter niet gelukt om vrouwen te laten benoemen als commissaris.

De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal 12 jaar aanblijven vanaf de datum van hun eerste benoeming. Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming dienen te voldoen aan de criteria zoals opgenomen in de profielschets.

De profielschets is beschikbaar op de website www.ret.nl.

 

Ir. P. Smits (1946)

Commissaris sinds:
21 februari 2007
Huidige zittingstermijn:
2011-2015

Hoofdfunctie

voorzitter

Nevenfuncties

Professioneel

 • Voorzitter van de AVRO
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Deerns N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen De Oude Stad B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Byelex B.V.
 • Lid Raad van Advies Ciber Nederland B.V.
 • Lid Raad van Advies ASP4ALL

Maatschappelijk

 • Voorzitter Bestuur KNVB stichting Meer dan Voetbal
 • Voorzitter Bestuur Stichting het Kunkels Orgel

 

Mr. V. van der Chijs (1960)

Commissaris sinds:
1 februari 2011
Huidige zittingstermijn:
2011-2015

Hoofdfunctie

Voorzitter College van Bestuur van de TU Twente

Nevenfuncties

 • Lid European Consortium of Innovative Universities
 • Lid VSNU SI
 • Lid Dagelijks Bestuur 3TU.Federatie
 • Lid innovatieplatform Twente
 • Lid Strategy Board Twente
 • Lid Economic Board Twente
 • Lid Raad van Toezicht Kennisland
 • Lid Dutch Creative Counsel
 • Lid Raad van Advies Van Berlo Industries
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

 

Ir. L.H. Keijts (1952)

Commissaris sinds:
1 februari 2011
Huidige zittingstermijn:
2011-2015

Hoofdfunctie

Voorzitter Raad van Bestuur van Portaal

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Aedes
 • Lid Bestuur Stichting Aandelen Kantoor – Ballast Nedam
 • Lid Stuurgroep van het opdrachtgeversforum in de bouw
 • Lid Audit Committee Ministerie van OCW

 

Prof. dr. H.A. Keuzenkamp (1961)

Commissaris sinds:
1 oktober 2003
Huidige zittingstermijn:
2011-2015

Hoofdfunctie

Lid Raad van Bestuur Westfriesgasthuis

Nevenfuncties

 • Lid Adviesraad van het Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg
 • Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
 • Lid Raad van Advies DBC Onderhoud
 • Lid Raad van Advies SEO

 

K. Voormeulen (1949)

Commissaris sinds:
1 mei 2013
Huidige zittingstermijn:
2013-2017

Hoofdfunctie

Directeur/Eigenaar CMM B.V.

Nevenfuncties

 • Lid raad van commissarissen GDF/Suez Electrabel
 • Voorzitter voetbalvereniging KRSV Vredenburch (Rijswijk)

 

Vergaderingen en overige bijeenkomsten

De Raad van Commissarissen is in 2013 vijf keer voor een reguliere vergadering bijeen gekomen.

Auditcommissie

De auditcommissie heeft als taak de RvC bij te staan in zijn controlerende taak en toezichthoudende rol. De auditcommissie stelt de externe accountant aan. Daarnaast heeft de commissie een toezichthoudende rol inzake de integriteit van de interne en externe financiële rapportages van de vennootschap, de financiering, het beheersen van bedrijfsrisico’s, het planning- en controlesysteem en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie.

De commissie adviseert de RvC over deze onderwerpen en bespreekt de naleving van de Code. Het reglement van de commissie voldoet aan de vereisten die de Code daaraan stelt en is beschikbaar op de website www.ret.nl. De auditcommissie heeft, mede ter voorbereiding van de kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening in de RvC, vier keer vergaderd. De commissie bestaat uit de heer Keuzenkamp, voorzitter, en de heer van der Chijs.

Risicobeheersings- en controlesystemen

De auditcommissie vergadert met de financieel directeur en de concern controller over de kwartaalrapportages en de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Bij de vergaderingen is ook de externe accountant aanwezig. Eenmaal per jaar voegt de internal auditor zich bij de vergadering. Ook zijn de management letter en het accountantsverslag van de externe accountant besproken. Naar aanleiding van de verbeteringen in de project-beheersing, het verder implementeren van de Prince2 methodiek op de projecten en de bevindingen van de externe accountant, kan de RvC concluderen dat het interne risicobeheersings- en controlesysteem van de RET op een goed niveau functioneert.

Beloningsbeleid

De statutair directeur wordt beloond met een vaste en een variabele beloning. De variabele beloning bedraagt maximaal 15 procent van het vaste salaris en is gebaseerd op een aantal prestatiecriteria. De prestatiecriteria en de uiteindelijke hoogte van de variabele beloning worden voor het boekjaar besproken en goedgekeurd door de RvC en vervolgens vastgesteld door de aandeelhouder. De prestatiecriteria die voor 2013 zijn vastgesteld hebben onder andere een relatie met de strategische lange termijn doelstellingen van de RET. De directie heeft een regulier arbeidscontract en valt daarmee onder de reguliere cao wat betreft de ontslagvergoeding en andere regelingen.

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen

De RvC heeft in februari zijn jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd. Onder meer is besproken in hoeverre de samenstelling van de RvC in voldoende mate de belangrijkste kennis- en ervaringsgebieden afdekt. Dit mede met het oog op mogelijke toekomstige vacatures in de Raad. De RvC heeft tevens geconstateerd dat de informatievoorziening vanuit de directie adequaat is, en dat hij – dankzij een goed functionerende auditcommissie- in staat is geweest voldoende mate kritisch het gevoerde beleid te volgen.

Afzonderlijk heeft dit jaar heeft een bilateraal gesprek plaatsgevonden tussen de wethouder Deelnemingen van de gemeente Rotterdam, de heer R. Moti en de voorzitter van de RvC over de gang van zaken bij het bedrijf en de toekomstige ontwikkelingen.

Overleg met de externe accountant

De RvC heeft met de directie en de accountant de jaarrekening, het jaarverslag en de management letter besproken. De auditcommissie en de RvC hebben in 2013 niet buiten aanwezigheid van de directie met de accountant gesproken. Er is hiervoor geen aanleiding geweest, maar dit behoort indien gewenst wel tot de mogelijkheden.

De onafhankelijkheid van de accountant is in 2013 door de RvC beoordeeld. Daarbij is geconcludeerd dat er geen sprake is van bedreigingen van de onafhankelijkheid. De accountant heeft geen onregelmatigheden in de verslaggeving gerapporteerd.

 

Personeel en contacten met de Ondernemingsraad

De directie voert maandelijks overleg met de Ondernemingsraad. De RvC stelt het ook op prijs dat één of meer leden van de RvC de zogeheten ‘Halfjaarlijkse overlegvergadering’ van de directie met de Ondernemingsraad kunnen bijwonen. Twee keer dit jaar vond zo’n overleg plaats. In verband met het vertrek van de heer Bruins Slot als commissaris, die indertijd op aanbeveling van de Ondernemingsraad is benoemd, heeft de Ondernemingsraad voor deze vacature een nieuwe commissaris voorgedragen.

Bijzondere aangelegenheden

Specifieke goedkeuringsbesluiten

In het verslagjaar hebben zich geen bijzondere aangelegenheden voorgedaan, waarvoor krachtens de wet, statuten of de Code de goedkeuring van de RvC is voorgeschreven.

Tegenstrijdige belangen

Er hebben zich in 2013 geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van statutair directeur, commissarissen, aandeelhouder en/of externe accountant speelden of spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de statutair directeur, commissarissen, aandeelhouder en/of externe accountant.

Rotterdam, 20 maart 2014

Raad van Commissarissen

Ir. P. Smits, voorzitter
Prof. Dr. H.A. Keuzenkamp, vice-voorzitter
Ir. L.H. Keijts
Mr. V. van der Chijs
K. Voormeulen

 

Jaarrekening

Geconsolideerde winst en verliesrekening over 2013

x €1.00020132012
Resultaat na belastingen10.94510.317
Netto-omzet409.914408.213
Overige bedrijfsopbrengsten10.66910.939
Som der bedrijfsopbrengsten420.583419.152
Kosten van grond- en hulpstoffen9.0779.173
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten117.383134.040
Personeelskosten165.584158.286
Afschrijvingen op materiële vaste activa7.1188.817
Overige bedrijfskosten115.275107.160
Som der bedrijfslasten414.437417.476
Bedrijfsresultaat6.1461.676
Rentebaten en -lasten4.424-663
Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen3759.304

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

x €1.00020132012
Stand per 31 december54.26333.274
Bedrijfsresultaat6.1461.676
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen7.1188.817
- toename / afname voorzieningen435-9.093
- aflossingen langlopende leningen-2.696-2.578
Veranderingen in werkkapitaal:
- toename / afname voorraden7071.872
- toename / afname onderhanden projecten-12.88325.589
- toename / afname vorderingen28.918-3.066
- toename / afname kortlopende schulden-16.257-16.921
Verandering werkkapitaal (excl. liquide middelen)4857.474
Ontvangen rente6.4925.873
Betaalde rente-2.068-6.536
Kassstroom uit operationele activiteiten15.9125.633
Investeringen materiële vaste activa-2.521-29.680
Desinvesteringen materiële vaste activa7.59825.890
Kasstroom uit investeringsactiviteiten5.077-3.790
Kasstroom uit financieringsactiviteiten00
Toename/ (afname) liquide middelen20.9891.843
Het verloop van de liquide middelen is als volgt:
Stand per 1 januari33.27431.431
Mutatie boekjaar20.9891.843

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening

Algemene toelichting

Activiteiten

De activiteiten van RET N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, Laan op Zuid 2, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het verzorgen van het openbaar vervoer per tram, bus, metro en ferry in de stadsregio Rotterdam. Tevens voert zij, in opdracht van stadsregio Rotterdam, projecten uit voor de aanleg van en het onderhoud aan de infrastructuur voor het openbaar vervoer per bus, tram, metro en ferry en het waarborgen van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Deze activiteiten zijn sinds 1 januari 2007 ingebracht vanuit de voormalige RET tak van dienst van gemeente Rotterdam.

Vestigingsadres

RET N.V. is feitelijk gevestigd aan het adres Laan op Zuid 2, 3071 AA te Rotterdam.

Groepsverhoudingen

RET N.V. te Rotterdam staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. De aandeelhouder van RET N.V. is gemeente Rotterdam (100 procent).

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van RET N.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Consolidatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van RET N.V. samen met haar groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin RET N.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen worden voor 100 procent in de consolidatie betrokken.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:

NaamStatutaire zetelAandeel in het kapitaal
RET Materieel B.V.Rotterdam100 procent
RET Services B.V.Rotterdam100 procent
RET Bus B.V.Rotterdam100 procent

Toepassing van artikel 2:402 BW

Aangezien de winst- en verliesrekening over 2013 van RET N.V. in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is in de enkelvoudige jaarrekening volstaan met weergave van een beknopte winst- en verliesrekening in overeenstemming met art. 2:402 BW.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van RET N.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en uitgaven uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Algemene grondslagen

Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Functionele valuta

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s. Dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van RET N.V.

Leasing

Bij de vennootschap bestaan leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20 procent of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover RET N.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde wordt bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de gemiddelde inkoopprijs. De gemiddelde inkoopprijs wordt aangepast bij iedere inkoop met een afwijkende prijs. Op de voorraden is een voorziening voor incourante voorraden in mindering gebracht. De voorziening incourante voorraden is gevormd op basis van de omloopsnelheid van voorraden.

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, vermeerderd met de aan het uitgevoerde werk toe te rekenen kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT) en rentekosten en verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, een opslag voor indirecte fabricagekosten en bouwrente. De op de onderhanden projecten betrekking hebbende gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op de onderhanden projecten en gesaldeerd met het onderhanden werk opgenomen op de balans.

Onderhanden projecten in opdracht van stadsregio Rotterdam betreffen met name aanleg en levensverlengend onderhoud van infrastructuur ten behoeve van RET Infrastructuur B.V. en de aanschaf en levensverlengend onderhoud van railgebonden voertuigen. Het saldo onderhanden projecten zijn de in opdracht van stadsregio Rotterdam in uitvoering zijnde werken en opdrachten tot constructie van een actief, waarvan op balansdatum nog geen oplevering heeft plaatsgevonden.

Onderhanden projecten voor ‘eigen rekening’ worden verantwoord als materiële vaste activa in uitvoering. Indien het saldo van het project negatief is, wordt dit project gepresenteerd onder de kortlopende schulden (vooruit gefactureerde bedragen op onderhanden projecten).

Omzet en kosten worden in het resultaat tot uitdrukking gebracht op basis van ’percentage of completion’.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

RET N.V. en RET Bus B.V. zijn voor hun pensioenregeling aangesloten bij respectievelijk het bedrijfstakpensioenfonds ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) en SPOV (Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer). RET N.V. en RET Bus B.V. hebben geen verplichting tot het voldoen van tekorten die bij het ABP en SPOV zouden ontstaan anders dan middels verschuldigde premiebijdragen. De bijdragen worden als kostenpost opgenomen wanneer deze verschuldigd zijn. De dekkingsgraad van het ABP per 31 december 2013 bedraagt 106 procent en de dekkingsgraad van SPOV per 31 december 2013 is 111 procent.

Voorts zijn er personeelsregelingen waarvoor additionele verplichtingen bestaan naast het voldoen van verschuldigde premiebijdragen. Hiervoor zijn voorzieningen getroffen op basis van RJ 271. Hierbij is rekening gehouden met sterftekansen en/of ingeschatte kansen dat betrokken personeel aan de geboden personele regelingen zal deelnemen. De verplichtingen zijn contant gemaakt op basis van een disconteringsfactor.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken wordt een disconteringsvoet gehanteerd.

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als rentelast verwerkt.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Netto-omzet

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit verlening van diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen en na eliminatie van transacties binnen de groep.

Opbrengsten kaartverkoop

De opbrengsten kaartverkoop betreffen de opbrengsten van de chipkaart en het aandeel in de landelijke opbrengst van verkochte plaatsbewijzen. Dit aandeel is bepaald op basis van de onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde verdeelsleutels. De definitieve opbrengsten over enig boekjaar zijn pas in de loop van het hierop volgende boekjaar bekend. De in de jaarrekening opgenomen opbrengst is een zo betrouwbaar mogelijke schatting gebaseerd op de laatst bekende informatie.

Voorts is in het bedrag voor nog te ontvangen opbrengsten kaartverkoop opgenomen het aan RET N.V. toegerekende aandeel voor opbrengstenderving en extra capaciteit lijndienstvervoer als gevolg van het aanbieden van openbaar vervoer aan studenten tegen gereduceerd tarief door het gebruik van de ov-studentenkaart. Ten behoeve van het tegen gereduceerd tarief aanbieden van openbaar vervoer aan 65+ reizigers wordt van gemeente Rotterdam een lumpsum bedrag ontvangen.

Exploitatiebijdragen

Exploitatiebijdragen worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Projectopbrengsten en projectkosten

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (‘percentage of completion’, ofwel de PoC-methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post onderhanden projecten.

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten vanuit de verkoop van gepersonaliseerde en anonieme chipkaarten waarop reissaldo gezet kan worden, uit reclameopbrengsten, uit verrichte werkzaamheden voor derden, uit ontvangen vergoedingen vanuit geschreven processen verbaal, uit opbrengsten vanuit verschrotting en verkoop van activa en uit de ontvangen vergoeding voor het voeren van de directie van RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Lasten

Lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Per jaareinde worden hiertoe schattingen gemaakt voor zover prestaties reeds zijn geleverd maar nog geen facturen zijn ontvangen.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en daarop betrekking hebbende sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

RET N.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst- en verliesrekening verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Het gebruik van financiële instrumenten hangt samen met de operationele activiteiten. Financiële instrumenten zijn beperkt tot liquide middelen, debiteuren- en overige vorderingen, crediteuren- en overige kortlopende schulden. Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten.

Renterisico

De gebruiksvergoedingen die verschuldigd zijn aan RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. voor het gebruik van infrastructuur en materieel omvatten de kapitaallasten, waaronder rentelasten. Infrastructuur en materieel zijn gefinancierd met langlopende financieringen met een vaste rente, derhalve is het renterisico beperkt.

Kredietrisico

Het maximale kredietrisico komt overeen met de in de balans opgenomen activa en betreft met name het bedrag aan vorderingen onder financiële vaste activa en vorderingen. Er zijn voorzieningen getroffen voor mogelijke oninbaarheid. In het verleden hebben op beperkte schaal afboekingen plaatsgevonden op vorderingen. Het kredietrisico wordt beperkt geacht en wordt beheerst door onder meer adequaat debiteurenbeheer.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico wordt beperkt geacht door onder meer het adequaat ingerichte treasury proces.

Toelichting op de geconsolideerde balans

Materiële vaste activa

x €1.000      
Boekwaarde per 31 december 201333.60510.38216.7862.9133.22066.906
Bedrijfs-gebouwen en terreinenMachines en installatiesRollend materieelAndere vaste bedrijfs-middelenVaste bedrijfs-middelen in uitvoering en vooruit-betaaldTotaal
Stand per 1 januari 2013
Aanschafwaarde 40.69133.60321.47710.3668.356114.493
Cumulatieve afschrijvingen-6.548-22.477-1.721-4.6460-35.392
Boekwaarde per 1 januari 201334.14311.12619.7565.7208.35679.101
Mutaties in de boekwaarde
Investeringen8941.55007702.521
In gebruikname activa in aanbouw0156034-1900
Desinvesteringen0-8-909-3.853-4.946-9.716
Afschrijvingen-1.455-2.442-2.970-1.7030-8.570
Afschrijving desinvesteringen009091.21702.126
Vrijval investeringsbijdragen23001.42101.444
Saldo mutaties 2013-538-744-2.970-2.807-5.136-12.195
Stand per 31 december 2013
Aanschafwaarde 41.58535.30120.5686.6243.220107.298
Cumulatieve afschrijvingen-7.980-24.919-3.782-3.7110-40.392

Ten behoeve van de remise Beverwaard is in 2013 voor € 0,1 miljoen aan huisvesting geactiveerd (2012: € 9,7 miljoen aan huisvesting, werktuigen en gereedschappen). Verder werd er in 2013 geïnvesteerd op complex Waalhaven voor € 0,7 miljoen (2012: € 3,8 miljoen). Voor de verhuizing van het kantoor van Vasteland naar Laan op Zuid is in 2013 €0,1 miljoen geactiveerd (2012: € 0,7 miljoen).

Voor werktuigen en gereedschappen werd in 2013 in computers en informatiesystemen € 1,7 miljoen geactiveerd (2012: € 1,3 miljoen).

De voorraad componenten is geheel afgewaardeerd voor een bedrag van € 2,5 miljoen en staat gerubriceerd onder de voorraden.

De vaste activa in uitvoering betreft de onderhanden projecten voor eigen rekening en risico.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn per categorie als volgt:

 • Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0,00 procent – 10,00 procent
 • Machines en installaties 1,33 procent – 20,00 procent
 • Rollend materieel 3,33 procent – 14,29 procent
 • Andere vaste bedrijfsmiddelen 3,33 procent – 14,29 procent

Op vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde bedragen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

Rente

In 2013 is voor een totaalbedrag van circa € 0,3 miljoen (2012: € 0,3 miljoen) aan rente geactiveerd (op basis van een rentepercentage van 3,8 procent; 2012 4,0 procent).

Financiële vaste activa

x €1.000Deelneming TLSDeelneming RMCTotaal
deelnemingen
Boekwaarde per 31 december 201312.42357813.001
Stand per 1 januari 201312.42320312.626
Boekwaarde per 1 januari 201312.42320312.626
Mutaties in de boekwaarde
Resultaat deelnemingen0375375
Saldo mutaties 20130375375
Stand per 31 december 201312.42357813.001

Deelneming TLS heeft betrekking op Trans Link Systems (TLS) B.V. (statutair gevestigd te Amersfoort, aandeel in het kapitaal: 12,5 procent) en deelneming RMC op Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC) B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 49 procent.

Het resultaat deelnemingen in 2013 betreft het resultaat van RMC B.V.

Voorraden

x €1.00031 dec 201331 dec 2012
15.33616.043
Grond- en hulpstoffen25.91527.142
Af: voorziening incourante goederen-11.045-11.504
14.87015.638
OV-chipkaarten en merchandise466405

 

Onderhanden projecten

x €1.00031 dec 201331 dec 2012
33.34331.006
Onderhanden projecten154.299191.812
Af: ontvangen termijnbedragen-120.547-155.544
Af: voorziening projecten-409-5.262
33.34331.006
Waarvan verricht werk < gefactureerde termijnen / ontvangen financiering
-gepresenteerd onder kortlopende schulden-43.795-33.249
Waarvan verricht werk > gefactureerde termijnen / ontvangen financiering
-gepresenteerd onder vlottende activa77.13864.255

RET N.V. voert in opdracht van stadsregio Rotterdam werken en opdrachten tot constructie van activa uit. De financiering hiervan vindt grotendeels plaats met van stadsregio Rotterdam ontvangen middelen. Bij gereedkomen van het project wordt dit overgedragen aan RET Infrastructuur B.V. of RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Vorderingen

x €1.00031 dec 201331 dec 2012
158.349187.267
Vorderingen op handelsdebiteuren13.43216.145
Af: voorziening dubieuze debiteuren-177-325
13.25515.820
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen2301.269
Belastingen en premies sociale verzekeringen7.1854.650
Overige vorderingen135.907165.431
Overlopende activa1.77297

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen bestaat nagenoeg geheel uit een vordering op TLS B.V.

Belastingen en premies sociale verzekeringen betreft te vorderen B.T.W.

In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2013 van € 107,6 miljoen (2012: € 132,6 miljoen). Voor deze rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. Het rentepercentage bedraagt 3,8 procent (2012: 4,0 procent).

Tevens is opgenomen een vordering op CBS Outdoor van € 6,5 miljoen.

Liquide middelen

x €1.00031 dec 201331 dec 2012
54.26333.274
Kas6823
Bank53.66932.703
Overig526548

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de vennootschappelijke jaarrekening nader toegelicht.

Voorzieningen

x €1.000     
40.598-11.78621.610-9.38941.033
Boekwaarde per 1 januariOnt-trekkingenDotatieVrijvalBoekwaarde per 31 december
Personeelsvoorzieningen
Sociaal Plan4.703-2.38775-5361.855
FPU555-2550-111189
FLO7.319-1.564659-4185.996
Jubilea2.922-25251003.180
Langdurig zieken8704.51704.604
Overig4.793-1.2951.696-1.4603.734
Reorganisatievoorziening
Reorganisatievoorziening11.986-3.7414.092-5.6446.693
Overige voorzieningen
Incidentele claims6.188-3433.178-1.1907.833
Referentiesheets006.17506.175
Overig2.045-1.949708-30774

Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen.

Algemeen

De omvang van de personeels- en reorganisatievoorzieningen is actuarieel berekend op basis van RJ 271. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 20132012
Gehanteerde rekenrente1,0-2,5 procent1,0-3,0 procent
Verwachte salarisstijging1,5 procent2,0 procent

Gehanteerde rekenrente: op basis van de gemiddeld gewogen looptijd van de voorziening.

Verwachte salarisstijgingen: op basis van een leeftijdsafhankelijke staffel tussen 1,5 procent.
Overlevingskansen: op basis van een actuele sterftetabel.
Ontslagkansen: 5 procent.

De dotaties aan en vrijval van de personeels- en reorganisatievoorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de personeelskosten plaatsgevonden. De dotaties en vrijval van de overige voorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de overige bedrijfskosten plaatsgevonden.

Sociaal plan

De voorziening Sociaal Plan is in 2005 gevormd met een looptijd van 10 jaar. In het kader van de vereiste marktconformiteit is RET N.V. toen gekrompen. Overtollig personeel is op basis van een sociaal plan een regeling aangeboden. De voorziening wordt actuarieel berekend.

FPU

De flexibele pensioenuitkering is een regeling die in 2014 wordt beëindigd. RET N.V. betaalt via ABP toeslagen aan de medewerkers die gebruik maken van deze regeling. Voor deze overgangsregeling is een voorziening getroffen.

FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag)

De FLO-regeling is een regeling waarmee tram- en busbestuurders met voldoende functiejaren met vroegpensioen kunnen als zij 60 worden, tegen 80 procent van hun salaris. Dit is feitelijk een verruimde FPU-regeling. Ook deze regeling is eindig: de groep met geboortejaar 1949 is de laatste groep die nog met de FLO kan. Daarnaast is er een overgangsregeling gecreëerd. De toekomstige FLO-uitkeringen zijn in de voorziening opgenomen.

Jubilea

Medewerkers die vijfentwintig, veertig of vijftig jaar in dienst van RET N.V. zijn, hebben bij het bereiken van elk van deze jubilea aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de contante waarde van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen.

Langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor betreffende medewerkers.

Overige personeelsvoorzieningen

Dit betreft voornamelijk een voorziening voor WW-kosten / Wachtgeldkosten.

Reorganisatievoorziening

De voorziening reorganisatie heeft betrekking op reorganisatie van functies binnen de RET, waartoe in 2008, in 2011 en in 2012 is besloten. Voor de bepaling van deze voorziening is uitgegaan van alle reorganisatiemaatregelen waartoe door de directie is besloten en die aan de Ondernemingsraad zijn voorgelegd. De hoogte van de voorzieningen die in 2008 en 2011 zijn besloten is bepaald aan de hand van een inschatting per persoon / functie. De hoogte van de voorziening die in 2013 is gevormd betreft de beste managementinschatting van de werkelijk uit te keren bedragen.

Incidentele claims

Deze voorziening is gevormd voor juridische claims die bij RET N.V. zijn ingediend.

Referentiesheets

De voorziening referentiesheets is gevormd aangezien RET Bus B.V. wordt geconfronteerd met onvermijdbare kosten met betrekking tot de mindere inzetbaarheid van het voormalige Qbuzz personeel, ontstaan in de procedure om de concessie te verkrijgen. De RET is van mening dat zij niet juist is geïnformeerd over de inzet van het personeel van de latende concessiehouder.

De omvang van de voorziening is vastgesteld door de aanvullende informatie over inzetbaarheid toe te passen op het dienstenpakket. De voorziening is opgenomen voor de resterende looptijd van de concessie.

De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven:

x €1.000    
20.07315.7815.17941.033
< 1 jaar> 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaarTotaal
Personeelsvoorzieningen8.7245.6555.17919.558
Reorganisatievoorziening1.9184.77506.693
Overige voorzieningen9.4315.351014.782

Langlopende schulden

x €1.00031 dec 201331 dec 2012
19.87122.567
Overige schulden19.87122.567

Overige schulden hebben betrekking op de vooruit ontvangen bijdrage voor de kapitaallasten uit hoofde van de investering CS-Zuidplein. Hiervan heeft € 3,9 miljoen betrekking op 2013 en is gerubriceerd als overlopende passiva.

Kortlopende schulden

x €1.00031 dec 201331 dec 2012
182.170198.427
Vooruit ontvangen op bestellingen0126
Schulden aan leveranciers en handelskredieten44.21938.427
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen1.0821.156
Belastingen en premies sociale verzekeringen9.82010.531
Onderhanden projecten43.79533.249
Overige schulden11.28421.834
Overlopende passiva71.97093.104

RET N.V. heeft van gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de financiering van het project RandstadRail. Deze zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige bouwtermijnen en zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 11,3 miljoen (2012: € 10,2 miljoen).

Onder de overlopende passiva is € 9,3 miljoen (2012: € 10,2 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten opgenomen uit de verkopen van jaarabonnementen in 2013. waarvan het reisrecht voor dit bedrag betrekking heeft op 2014. Daarnaast is een ontvangen voorlopige vergoeding voor ov-studentenkaart 2014 opgenomen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Concessie stadsregio Rotterdam

RET N.V. heeft overeenkomsten afgesloten met stadsregio Rotterdam ter uitvoering, inclusief de veiligheid, van het openbaar vervoer bus, tram, metro en ferry in het gebied van de stadsregio Rotterdam.

Overeenkomst concessie rail

De concessie heeft een ingangsdatum van 10 december 2006 en een looptijd van 10 jaar. RET N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessievergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven door stadsregio Rotterdam (concessieverlener).

Alle trams en metro’s zijn ondergebracht in RET Railgebonden Voertuigen B.V. (een 100 procent dochter van RET Infrastructuur B.V.) Het gebruiksrecht hierop eindigt bij het einde van de lopende concessie.

Overeenkomst concessie bus

Op 9 december 2012 is de nieuwe busconcessie ingegaan met een looptijd van 7 jaar en zijn de busactiviteiten afgesplitst van RET N.V. en ingebracht in RET Bus B.V. (een 100 procent dochter van RET N.V.) RET Bus B.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessie-vergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking afgegeven door stadsregio Rotterdam (concessieverlener).

In verband met deze concessie zijn activa en passiva vanuit RET Materieel B.V. en RET N.V. overgedragen aan RET Bus B.V. tegen marktwaarde.

In 2013 is de voorziening referentiesheets gevormd aangezien RET Bus B.V. wordt geconfronteerd met onvermijdbare kosten met betrekking tot de mindere inzetbaarheid van het voormalige Qbuzz personeel, ontstaan in de procedure om de concessie te verkrijgen. De RET is van mening dat zij niet juist is geïnformeerd over de inzet van het personeel van de latende concessiehouder en heeft met betrekking tot deze voorziening een claim neergelegd bij stadsregio Rotterdam.

Investeringsverplichtingen

RET N.V. heeft een veelheid aan meerjarige investeringsverplichtingen betreffende aanleg van en onderhoud aan infrastructurele werken ten behoeve van RET Infrastructuur B.V en onderhoud aan voertuigen ten behoeve van RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Met name betreft dit:

 • Spoorbeveiliging met openstaande verplichtingen van € 35,9 miljoen;
 • TCK (tourniquetten en OV-chipkaart) met openstaande verplichtingen van € 3,5 miljoen;
 • Marconiplein met openstaande verplichtingen van € 3,4 miljoen;
 • Brandveiligheid tunnels fase 2 met openstaande verplichtingen van € 7,2 miljoen;
 • Midlife onderhoudsbeurt voor de metro’s met openstaande verplichtingen van € 3,2 miljoen.

Leaseverplichtingen

Alle lopende leaseovereenkomsten voor het wagenpark van RET N.V. kwalificeren als operationele leaseovereenkomsten. Verschuldigde betalingen in verband met lease worden als lasten in de winst- en verliesrekening opgenomen. RET N.V. heeft het beheer van zijn wagenpark, exclusief het rijdend materieel voor openbaar vervoer, bij een leasemaatschappij ondergebracht. In 2013 is hier een bedrag van ongeveer € 1,2 miljoen voor voldaan (2012: € 1,1 miljoen). Het merendeel van de leasecontracten heeft een looptijd van circa 6 jaar, de omvang van de jaarlijkse verplichting is gelijk aan de leasekosten van het huidig boekjaar.

De bestaande lease verplichtingen met een looptijd:

 • korter dan een jaar zijn hierdoor circa € 0,9 miljoen;
 • tussen 1 jaar en 5 jaar zijn ongeveer € 2,5 miljoen;
 • en langer dan 5 jaar zijn € 1,0 miljoen.

Huurverplichtingen

RET N.V. is een verplichting aangegaan voor de huur van het kantoorpand Vancouver. De looptijd van de verplichting loopt tot en met 2026.

De huurverplichtingen met een looptijd:

 • korter dan een jaar zijn circa € 2,5 miljoen;
 • tussen 1 jaar en 5 jaar zijn ongeveer € 12,4 miljoen
 • en langer dan 5 jaar zijn € 16,7 miljoen.

RET Bus B.V. is huurverplichtingen aangegaan voor de diverse locaties in de regio in verband met de uitbreiding van de busconcessie. De looptijden van de verplichtingen zijn tot het eind van de busconcessie (in 2019) meegenomen. De verplichting korter dan een jaar is circa € 0,3 miljoen en tussen 1 en 5 jaar ongeveer € 1,5 miljoen.

Gebruiksvergoeding

RET N.V. is een verplichting aangegaan voor het gebruik van de infrastructuur met RET Infrastructuur B.V. en het gebruik van materieel met RET Railgebonden Voertuigen B.V. Verplichtingen voortvloeiend uit de eigendom, het gebruik en de instandhouding van de railvoertuigen zijn voor rekening en risico van RET N.V.

Deze gebruiksvergoeding betreft hoofdzakelijk een vergoeding voor afschrijvings- en rentekosten en bedraagt voor 2013 circa € 59,8 miljoen (2012: € 64,0 miljoen).

Bankgaranties

Er zijn vier lopende bankgaranties, een bankgarantie ter waarde van € 50.000 aan Groothandelsgebouwen N.V. te Rotterdam, een bankgarantie ter waarde van € 21.175 aan Indumat B.V. te Ridderkerk, een bankgarantie van € 40.000 voor de huur van de Conradstraat en een bankgarantie aan NS Stations ter hoogte van € 35.000.

Fiscale eenheid

De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid met RET Materieel B.V., RET Services B.V. en RET Bus B.V. voor de omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Netto-omzet

x €1.00020132012
409.914408.213
Opbrengsten kaartverkoop164.124146.793
Exploitatiebijdragen178.088171.768
Werken derden67.70289.652

De opbrengsten kaartverkoop zijn de opbrengsten van de chipkaart en de aan RET N.V. toegerekende opbrengsten van het nationaal vervoerbewijzensysteem, de opbrengsten van de regionale vervoerbewijzen, 65+ vrij reizen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel en de opbrengst studentenkaart. De toename in 2013 is voornamelijk te danken aan het winnen van de busconcessie.

De exploitatiebijdragen hebben betrekking op de beschikkingen van stadsregio Rotterdam voor de exploitatie rail, bus, verkoop & marketing, regie & ontwikkeling, fast ferry, railinfrastructuur en sociale veiligheid. De exploitatiebijdragen in 2012 zijn lager doordat exploitatiebijdrage is teruggegeven voor ov-chipkaart (TCK) in verband met de opwaardering van de deelneming in TLS B.V.

Werken derden betreft de aan het verslagjaar op basis van ’percentage of completion‘ toerekenbare omzet inzake infrastructurele projecten en de bouw van railgebonden voertuigen in opdracht van stadsregio Rotterdam.

Overige bedrijfsopbrengsten

x €1.00020132012
10.66910.939
Overige bedrijfsopbrengsten2.561354
Bijdrage chipkaarten9461.975
Werken voor derden en overige dienstverlening5.3125.875
Vergoeding procesverbaal7831.296
Verschrotting en verkoop activa-253473
Management fee1.320966

De managementfee betreft een vergoeding voor het voeren van de directie van RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Kosten van grond- en hulpstoffen

x €1.00020132012
9.0779.173
Kosten van grond- en hulpstoffen9.0779.173

In deze post is begrepen het materiaalgebruik voor de infrastructurele projecten, direct materiaalverbruik (zoals voorraad onderdelen die worden gebruikt bij het onderhoud), aanschaf van kleine machines, bandenverbruik en resultaten op reparatieorders, als ook magazijn- en emballageverschillen en prijs- en herwaarderingsverschillen.

Uitbesteed werk en externe kosten

x €1.00020132012
117.383134.040
Ingehuurd personeel24.52721.049
Ingehuurd personeel werken derden4.8253.775
Werken derden53.91475.161
Onderhoud en reparatie door derden29.61728.486
Vervoer door derden1.5041.500
Overige externe kosten2.9964.069

De kosten voor ingehuurd personeel zijn € 3,5 miljoen hoger dan vorig jaar. Dit zit met name bij de volgende afdelingen: Ingenieursbureau, Vloot, Bedrijfsbureau Exploitatie en Financiën, door invulling van formatieplaatsen en tijdelijke versterking van de afdelingen. RET Bus B.V. heeft een hoog ziekteverzuim en lagere inzetbaarheid van personeel, wat met een flexibele schil opgevangen is.

De kosten voor onderhoud en reparatie door derden zijn met € 2,0 miljoen gestegen door het inhalen van achterstallig onderhoud. Deze post heeft betrekking op de kosten voor de bedrijfsvoering zoals storingen, onderhoudscontracten, schadeherstel en beheer werkzaamheden.

De overige externe kosten zijn € 2,0 miljoen lager dan vorig jaar, met name door kosten voor het bedrijfsplan die in 2012 gemaakt zijn.

Personeelskosten

x €1.00020132012
165.584158.286
Salarissen107.67798.664
Geactiveerde loonkosten-3.070-1.252
Vaste beloningen12.89512.052
Variabele beloningen6.6425.937
Pensioenpremie18.10215.486
Premies sociale verzekeringen16.21014.745
Overige sociale lasten-366-251
Overige personeelskosten4.3614.820
Mutaties personeelsvoorzieningen3.1338.085

De gemiddelde bezetting:

20132012
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. & RET Bus B.V.2.6852.704
Exploitatie1.3311.332
Techniek452457
Financën8788
Algemeen8277
Herplaatsing33
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V.1.9551.957
Totaal gemiddeld FTE's RET Bus B.V.730747

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland.

De salarissen stijgen met name door de overgang op 9 december 2012 naar de RET Bus B.V. en daarmee de overkomst van QBuzz personeel. Daarnaast zijn de salarissen geïndexeerd (cao). In de variabele beloningen zit onder meer de bonus Bus over 2011.

Een hoger percentage ABP bijdrage zorgt voor een hogere post pensioenpremie en premies sociale verzekeringen.

In de post mutaties personeelsvoorzieningen 2013 zitten vrijvallen voor reorganisatievoorziening en dotaties voor langdurig zieken.

Afschrijvingen

x €1.00020132012
7.1188.817
Afschrijvingen7.1188.817

De afname van de afschrijvingen betreft bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties en fast ferry.

Overige bedrijfskosten

x €1.00020132012
115.275107.160
Belastingen, rechten en verzekeringen6.350937
Gebruiksvergoeding59.54658.485
Energieverbruik voortbeweging16.61815.029
Overig energieverbruik3.2043.893
Energieverbruik19.82218.922
Diverse overige kosten21.81317.173
Mutaties voorzieningen7.74411.643

Belastingen, rechten en verzekeringen zijn flink hoger dan voorgaand jaar door nagekomen onroerende zaakbelasting. In 2012 zat ook een vrijval van een fiscale claim en een gunstige schadeontwikkeling.

De kosten voor energieverbruik bevatten energieverbruik voor de voortbeweging en overig energieverbruik. De toename in het energieverbruik wordt veroorzaakt door dieselverbruik dat is toegenomen met € 3,0 miljoen door het grotere vervoersgebied. De lagere energie- en dieselprijs hebben een drukkend effect gehad.

De gebruiksvergoeding is de vergoeding die RET N.V. aan RET Infrastructuur B.V. (2013: € 18,6 miljoen, 2012: € 17,8 miljoen) heeft betaald voor het gebruikmaken van de infrastructuur en aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2013: € 41,0 miljoen, 2012: € 40,7 miljoen) voor het gebruik van de tram- en metrostellen. De kosten betreffen hoofdzakelijk afschrijvings- en rentekosten.

De post diverse overige kosten is hoger door kosten van management fee en hogere onderhoudskosten bij RET Bus B.V. en meer kosten voor marketing voor OVMiles.

Rentebaten- en lasten

x €1.00020132012
4.424-663
Rentebaten6.4925.873
Rentelasten-2.068-6.536

Rentebaten

x €1.00020132012
6.4925.873
Rentebaten
Rente uit tegoeden bij banken42938
Geactiveerde rente293348
Rente rekening-courant RET Infrastructuur B.V.816944
Rente rekening-courant RET Railgebonden Voertuigen B.V.4.6454.330
Overig309213

Rentelasten

-2.068-6.536
Betaalde rente opgenomen leningen-952-241
Rente onderhanden werk financiering infrastructurele projecten-602-1.478
Dotatie renteverplichting RandstadRail-316-694
Overig-198-4.123

Aandeel in winst/verlies van deelnemingen

x €1.00020132012
3759304
Aandeel in resultaat deelnemingen3759304

Het aandeel in het resultaat deelnemingen bestaat voor 2013 uit correcties op het definitieve resultaat 2012 van € 0,3 miljoen en het verwachte resultaat van RMC over 2013 van € 0,1 miljoen (2012: verwerking van de terugneming bijzondere waardevermeerdering TLS € 11,5 miljoen en verwachte resultaat RMC € -2,2 miljoen).

Vennootschappelijke balans per 31 december 2013

(voor resultaatbestemming)

x €1.00031 dec 201331 dec 2012
371.018385.737
Vaste activa
Materiële vaste activa48.05455.954
Financiële vaste activa22.81731.750
70.87187.704
Vlottende activa
Voorraden14.87515.500
Onderhanden projecten77.19065.394
Vorderingen157.947186.555
Liquide middelen50.13530.584
300.147298.033
371.018385.737
Eigen vermogen141.919130.974
Voorzieningen27.91032.987
Langlopende schulden19.87122.567
Kortlopende schulden181.318199.209

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2013

x €1.00020132012
Netto Resultaat10.94510.317
Vennootschappelijk resultaat19.8781.025
Aandeel in resultaat deelnemingen-8.9339.292

Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Algemeen

De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Materiële vaste activa

x €1.000     
Boekwaarde per 31 december 201333.60510.1071.1743.16848.054
Bedrijfs-gebouwen en terreinenMachines en installatiesAndere vaste bedrijfs-middelenVaste bedrijfs-middelen in uitvoering en vooruit-betaaldTotaal
Stand per 1 januari 2013
Aanschafwaarde 40.69129.7767.9027.21785.586
Cumulatieve afschrijvingen-6.548-19.012-4.0720-29.632
Boekwaarde per 1 januari 201334.14310.7643.8307.21755.954
Mutaties in de boekwaarde
Investeringen8941.550002.444
In gebruikname activa in aanbouw01560-1560
Desinvesteringen0-8-3.672-3.893-7.573
Afschrijvingen-1.455-2.355-1320-3.942
Afschrijving desinvesteringen001.14801.148
Vrijval investeringsbijdragen2300023
Saldo mutaties 2013-538-657-2.656-4.049-7.900
Stand per 31 december 2013
Aanschafwaarde 41.58531.4744.2303.16880.457
Cumulatieve afschrijvingen-7.980-21.367-3.0560-32.403

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de materiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Financiële vaste activa

x €1.000   
Boekwaarde per 31 december 20139.81613.00122.817
Deel-nemingen in groepsmaat-schappijenAndere deel-nemingenTotaal
Stand per 1 januari 201319.12412.62631.750
Boekwaarde per 1 januari 201319.12412.62631.750
Mutaties in de boekwaarde
Resultaat deelnemingen-9.308375-8.933
Saldo mutaties 2013-9.308375-8.933
Stand per 31 december 20139.81613.00122.817

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op

 • RET Materieel B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 100 procent),
 • RET Services B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 100 procent) en
 • RET Bus B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 100 procent). Voor deze deelnemingen wordt artikel 2:403 BW toegepast.

RET Materieel B.V. beheert het vaartuig. RET N.V. voert de directie over RET Materieel B.V. en brengt daarvoor een management fee in rekening. RET N.V. gebruikt het materieel voor de exploitatie en betaalt hiervoor een gebruiksvergoeding aan RET Materieel B.V. In 2013 werd door de RET Materieel B.V. geen resultaat behaald (2012: ook geen resultaat). De waarde van de deelneming is € 14.000.

RET N.V. heeft een deelneming van 100 procent in RET Services B.V. Deze vennootschap voert voor RET N.V. beperkte niet direct met het openbaar vervoer verband houdende activiteiten uit. De directie van RET N.V. voert de directie over RET Services B.V. en brengt deze kosten op marktconforme wijze in rekening bij RET Bus B.V. De waarde van de deelneming is € 530.000 (2012: € 436.000). In 2013 werd door de RET Services B.V. een positief resultaat van € 94.000 (2012: € 120.000) behaald.

RET Bus B.V. is voor 100 procent in handen van RET N.V. Deze vennootschap verzorgt de busconcessie per 9 december 2012. De waarde van de deelneming is € 9.271.000. In 2013 werd door de B.V. een negatief resultaat van € 9.402.000 behaald.

Voor de andere deelnemingen wordt naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening verwezen.

Voorraden

Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting van de voorraden in de geconsolideerde jaarrekening.

Onderhanden projecten

x €1.00031 dec 201331 dec 2012
33.39532.146
Te factureren termijnen op onderhanden werk77.19065.394
Onderhanden projecten154.351192.951
Af: ontvangen termijnbedragen-120.547-155.543
Af: voorziening projecten-409-5.262
33.39532.146
Waarvan verricht werk < gefactureerde termijnen / ontvangen financiering-gepresenteerd onder kortlopende schulden-43.795-33.248
Waarvan verricht werk > gefactureerde termijnen / ontvangen financiering -gepresenteerd onder vlottende activa77.19065.394

Vorderingen

x €1.00031 dec 201331 dec 2012
157.947186.555
Vorderingen op handelsdebiteuren12.64715.530
Af: voorziening dubieuze debiteuren-116-272
12.53115.258
Vorderingen op groepsmaatschappijen2.7973.675
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen2311.269
Belastingen en premies sociale verzekeringen6.8594.750
Overige vorderingen134.647162.052
Overlopende activa882-449

In de post vorderingen op groepsmaatschappijen is opgenomen een bedrag van circa € 1,8 miljoen aan rekening-courantverhouding met RET Materieel B.V. en circa € 1,0 miljoen aan rekening-courantverhouding met RET Services B.V.

Liquide middelen

Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting van de liquide middelen in de geconsolideerde jaarrekening.

Eigen vermogen

x €1.000    
Stand per 31 december 2013122130.85210.945141.919
Gestort en opgevraagd kapitaalOverige reservesOnverdeelde winstTotaal
Stand per 1 januari 2013122120.53510.317130.974
Stand per 1 januari 2013122120.53510.317130.974
Mutaties in het boekjaar
Winstverdeling vorig boekjaar010.317-10.3170
Onverdeelde winst lopend boekjaar0010.94510.945
Saldo mutaties 2013010.31762810.945
Stand per 31 december 2013122130.85210.945141.919

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van RET N.V. bedraagt € 600.000 verdeeld in 600 gewone aandelen, elk met een nominale waarde van € 1.000.

Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 122 aandelen met een nominale waarde van € 1.000 elk. Alle geplaatste aandelen zijn volgestort.

Gemeente Rotterdam is enig aandeelhouder.

In de post onverdeelde winst is begrepen het resultaat over 2013.

Voorzieningen

x €1.000     
32.987-10.30713.430-8.20027.910
Boekwaarde per 1 januariOnt-trekkingenDotatieVrijvalBoekwaarde per 31 december
Personeelsvoorzieningen
Sociaal Plan4.703-2.38775-5361.855
FPU555-2550-111189
FLO2.767-1.022146-1531.738
Jubilea2.197-18440302.416
Langdurig zieken003.33903.339
Overig4.793-1.2831.549-1.4603.599
Reorganisatievoorziening
Reorganisatievoorziening9.764-2.8844.092-4.7766.196
Overige voorzieningen
Incidentele claims6.163-3433.118-1.1347.804
Overig2.045-1.949708-30774

Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen.

De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven:

x €1.000    
17.1008.0932.71727.910
< 1 jaar> 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaarTotaal
Personeelsvoorzieningen6.8273.5922.71713.136
Reorganisatievoorziening1.6954.50106.196
Overige voorzieningen8.578008.578

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de voorzieningen in de geconsolideerde jaarrekening.

Langlopende schulden

Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting van de langlopende schulden in de geconsolideerde jaarrekening.

Kortlopende schulden

x €1.00031 dec 201331 dec 2012
181.318199.209
Schulden aan leveranciers en handelskredieten42.23638.378
Schulden aan groepsmaatschappijen10.48812.977
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen1.0821.156
Belastingen en premies sociale verzekeringen7.6339.490
Onderhanden projecten43.79533.248
Overige schulden9.02217.673
Overlopende passiva67.06286.287

In de post schulden aan groepsmaatschappijen is opgenomen een bedrag van circa € 10,5 miljoen aan rekening-courantverhouding met RET Bus B.V.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de kortlopende schulden in de geconsolideerde jaarrekening.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen in de geconsolideerde jaarrekening.

Salarissen eigen personeel

In de post salarissen eigen personeel is begrepen de bezoldiging van (voormalige) statutair directeuren en commissarissen. De beloning van de statutair directeur, de heer Peters, is weergegeven in de volgende tabel.

x €1.000Vaste en variabele beloningenBeloningen betaalbaar op termijnTotaal
201324546291
201223939278

De beloning van de gezamenlijke commissarissen is weergegeven in de volgende tabel.

x €1.000Vaste en variabele beloningenBeloningen betaalbaar op termijnTotaal
201389089
201295095

De statutair directeur wordt beloond middels een vaste en een variabele beloning. De variabele beloning bedraagt maximaal 15 procent van het vaste salaris en wordt gebaseerd op een aantal prestatiecriteria. De prestatiecriteria en de uiteindelijke hoogte van de variabele beloning worden voor het boekjaar besproken en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en vervolgens vastgesteld door de aandeelhouder. De vastgestelde prestatiecriteria voor 2013 zijn gebaseerd op het bedrijfsresultaat, de klanttevredenheid, het verkrijgen van de inbesteding, de medewerkerstevredenheid, de productiviteit van Exploitatie en de realisatie van het bedrijfsplan 2013 – 2017. De statutair directeur heeft een regulier arbeidscontract en valt daarmee onder de reguliere cao wat betreft de pensioenregeling.

Er zijn in 2013 geen bijzondere vergoedingen verstrekt aan (voormalig) statutair directeuren en commissarissen.

De gemiddelde bezetting:

20132012
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V.1.9551.957
Exploitatie1.3311.332
Techniek452457
Financën8788
Algemeen8277
Herplaatsing33

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland.

Accountantskosten

In het boekjaar in rekening gebrachte honoraria huidige en afloop voorgaande accountant:

x €1.00020132012
569481
Onderzoek van de jaarrekening278117
Andere controle opdrachten40128
Overig251236

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering van RET N.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van RET N.V. te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van RET N.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 20 maart 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door: drs. M.R.G. Adriaansens RA

Download de controleverklaring als pdf.
Download het gewaarmerkt Jaarverslag 2013 RET NV (ZK) als pdf.

Statutaire regeling omtrent winstneming

De statuten (artikel 26) bepalen dat de winst ter beschikking staat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Uitkering van winst geschiedt na goedkeuring van de jaarrekening waaruit blijkt dat dit geoorloofd is.

Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om de winst 2013 van € 10,9 miljoen toe te voegen aan de overige reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die aanpassing van de jaarrekening of vermelding in het jaarverslag vereisen.

Rotterdam, 20 maart 2014

Raad van Commissarissen

Ir. P. Smits- Voorzitter

Bestuurder – P.G. Peters – Statutair directeur

Prof. dr. H.A. Keuzenkamp – Lid

Ir. L.H. Keijts – Lid

Mr. V. van der Chijs – Lid

Dhr. L. Voormeulen – Lid

Meerjarenoverzicht

 20132012201120102009
Aantal vervoerde personen (x 1.000.000)150145142142164
Aantal reizigerskilometers (x 1.000.000)730678657620700
Plaatskilometers (x 1.000.000)4.6044.8224.7824.8314.761
Aantal voertuigen567587523573534
Concernresultaat (x € 1.000.000)10,910,310,410,410,2
Ebitda (x € 1.000.000)24,539,647,028,460,4
Solvabiliteit36,9%36,1%30,6%31,1%16,1%
Rentabiliteit totaal vermogen3,8%1,1%6,0%10,9%7,2%
Current-ratio1,71,61,51,40,9
Aantal FTE's2.6852.7042.6192.6672.582
Gemiddeld ziekteverzuim7,6%7,5%6,1%6,0%6,6%
 • Het aantal vervoerde personen en het aantal reizigerskilometers is in 2008 en deels in 2009 inclusief zwartrijden. Vanaf 2010 betreft het daarentegen uitsluitend betalende personen, dus exclusief zwartrijden.
 • Het aantal voertuigen neemt af als gevolg van het afstoten van oude voertuigen.
 • Ebitda, solvabiliteit en rentabiliteit wijzigen in 2010 ten opzichte van 2009 als gevolg van de overdracht van het rollend railmaterieel aan RET Railgebonden Voertuigen B.V.
 • Het aantal FTE’s in 2012 toegenomen door instroom van Qbuzz personeel